Ako založiť s.r.o.

Vzorový postup

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným je upravené v Obchodného zákonníka a v súvisiacich predpisoch v zákone č. 530/2003 Z. z., o obchodnom registri a vo Vyhláške MS SR č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť.

Spoločnosť s ručením obmedzeným v podmienkach SR patrí medzi najviac využívanú formu kapitálovej obchodnej spoločnosti. Kapitálový charakter je typický vytváraním základného imania spoločnosti, ktoré je povinne tvorené z jednotlivých vkladov každého zo spoločníkov.

Podľa § 105 ods. 1 Obchodného zákonníka základné imanie spoločnosti tvoria vopred určené vklady spoločníkov.

Podľa § 105 ods. 2 Obchodného zákonníka stanovuje, že spoločnosť s ručením obmedzeným môže založiť i jedna osoba ako tzv. jednoosobovú spoločnosť a zároveň v ods. 3 je uvedené, že spoločnosť môže mať najviac 50 spoločníkov. Z toho vyplýva, že spoločnosť s r. o. môže byť založená ako jednoosobová spoločnosť alebo spoločnosť, ktorá má viacerých spoločníkov, s dodržaním hraníc ustanovených zákonom. Spoločnosť povinne si v zmysle zákona vytvára základné imanie (pozn. minimálne 5000 €), povinne si kreuje svoje orgány, ktoré prejavujú jej vôľu navonok, spoločník do spoločnosti povinne vkladá svoj peňažný alebo nepeňažný vklad (pozn. minimálna výška ustanovená zákonom je 750 €), spoločnosť si povinne vytvára svoj rezervný fond (pozn. nemusí sa vytvárať hneď pri založení). Spoločníkom takejto spoločnosti (vrátane jediného spoločníka) môže byť i právnická osoba vrátane športovej organizácie.

Obmedzenie reťazenia spoločností s jedným spoločníkom

V súvislosti so zakladaním takýchto spoločností v záujme predchádzať tzv. reťazeniu jednoosobových spoločností platia určité obmedzenia, a síce tie (a zakladateľ o tom podpisuje vyhlásenie v zmysle § 105a Obchodného zákonníka), že zakladateľ nie je jediným zakladateľom alebo spoločníkom vo viac ako dvoch ďalších jednoosobových spoločnostiach a v prípade spoločnosti s jediným spoločníkom, že nie je jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom inej spoločnosti.

Účel založenia spoločnosti s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným môže byť založená na účely podnikania, t. j. založená za účelom nadobudnutia zisku, ale nie je to podmienka, pretože môže byť založená i na nepodnikateľské účely, napríklad na charitatívnu činnosť, ktorej účelom nie je dosiahnutie zisku.

Čo všetko si je potrebné premyslieť pred tým, než sa založí spoločnosť s.r.o.

Obchodného meno spoločnosti

Prvotným krokom pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným je voľba jedinečného a najmä nezameniteľného obchodného mena, aby sa predišlo k možnej zámene obchodných mien, a tým nekalosúťažnému konaniu.

Koľko spoločníkov a kto bude prvým konateľom spoločnosti

Následne si je potrebné ujasniť, kto bude spoločníkom alebo či ich bude viac, ustanoviť prvého konateľa spoločnosti. Od počtu spoločníkov sa odvíja označenie zakladateľského dokumentu, ktorým v prípade, ak je spoločníkov viac ako jeden, je Spoločenská zmluva a v prípade, ak spoločnosť zakladá iba jedna právnická alebo fyzická osoba - spoločník, pôjde o Zakladateľskú listinu.

Povinné náležitosti obsahu Spoločenskej zmluvy alebo Zakladateľskej listiny

Obchodný zákonník v § 110 ods. 1 stanovuje minimálne a povinné náležitosti, ktoré musia byť obsahom zakladateľského dokumentu spoločnosti s ručeným obmedzením.

Spoločenská zmluva, resp. zakladateľská listina musí obsahovať:

 • určenie obchodného mena a sídlo spoločnosti,
 • určenie spoločníka/kov, a to uvedením mena a bydliska fyzickej osoby, resp. názvu a sídla právnickej osoby,
 • predmet podnikania (činnosti) s.r.o.,
 • výšku základného imania a výšku vkladu spoločníka a výšku splateného vkladu pri založení spoločnosti vrátane spôsobu a lehoty splácania vkladu; pri nepeňažných vkladov je potrebné uviesť aj ich predmet a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava na vklad spoločníka, ku ktorému sa zaviazal,
 • mená a bydliská a rodné čísla prvých konateľov spoločnosti vrátane spôsobu, akým konajú v mene spoločnosti; pri zahraničnej fyzickej osobe sa uvádza dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
 • mená a bydliská a rodné čísla členov prvej dozornej rady, ak sa zriaďuje; pri zahraničnej fyzickej osobe sa uvádza dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
 • určenie správcu vkladov – spravidla je to zakladateľ/jediný spoločník spoločnosti, môže to byť ale aj napríklad banka,
 • výšku rezervného fondu, ak spoločnosť vytvára rezervný fond pri svojom vzniku, a výšku, do ktorej je spoločnosť povinná rezervný fond dopĺňať, a spôsob dopĺňania,
 • výhody poskytnuté osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť,
 • predpokladané náklady spoločnosti súvisiace so založením a vznikom spoločnosti,
 • ďalšie údaje, ak tak ustanovuje zákon, ako príklad možno uviesť to, že pri nepeňažnom vklade musí byť v zakladateľskom dokumente uvedený tento nepeňažný vklad, ako aj určená peňažná suma, v akej sa nepeňažný vklad započítava na vklad spoločníka.

Podpisy zakladateľov na zakladateľskom dokumente je potrebné úradne osvedčiť, to znamená pravosť podpisu zakladateľa alebo spoločníka spoločnosti musí byť úradne osvedčená pred notárom alebo na matrike obecných úradov.

Zodpovednosť za záväzky spoločnosti s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným je typická a súčasne zaujímavá tým, že zodpovedá za svoje záväzky celým svojim majetkom, pričom ale samotní spoločníci ručia za záväzky len do výšky nesplateného základného imania, resp. iba do výšky ich nesplateného vkladu, ktorý je zapísaný v obchodnom registri, ide o tzv. obmedzené ručenie. V praxi najčastejšie spoločníci splatia svoje vklady už pred zápisom spoločnosti do obchodného registra. Okrem splatenia peňažného vkladu, môžu spoločníci svoj vklad do spoločnosti realizovať aj vo forme tzv. nepeňažného vkladu (napr. poskytnutím hnuteľných vecí, know-how, goodwillu, iných majetkových hodnôt), ktoré však musia byť oceniteľné a aj reálne ocenené (pozn. znaleckým posudkom) v peniazoch. Na rozdiel od peňažného vkladu, musí byť nepeňažný vklad spoločníkom splatený v plnej výške ešte pred zápisom spoločnosti do obchodného registra.

Výška základného imania spoločnosti s.r.o. a výška a druh vkladu spoločníka

Zákonom stanovená minimálna výška základného imania je 5000 €. Základné imanie nemusí byť v plnej výške splatené už pri samotnom vzniku; je možné splatiť najmenej 30% peňažného vkladu jedného - každého spoločníka a dovedna však minimálne vo výške 50% celkovej minimálnej výšky základného imania. Uvedené však neplatí, ak spoločnosť s ručením obmedzeným zakladá iba jeden zakladateľ - spoločník (tzv. jednoosobovej spoločnosti), kedy musí byť základné imanie splatené v celej výške.

Správca vkladu vydá jednotlivým spoločníkom písomné potvrdenie o výške ich splatených vkladov.

Dokumentácia pre vznik spoločnosti

Pre úspešné splnenie podmienok na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra je potrebné zabezpečiť a pripraviť viacero dokumentov, predovšetkým Zakladateľský dokument (Spoločenská zmluva, resp. zakladateľská listina) a ostatné dokumenty a prílohy.

Spoločnosť ako právnická osoba vznikne až okamihom zápisu do obchodného registra.

Registrácia na daň z príjmov právnických osôb

V zmysle § 49a ods. 1 Zákona o dani z príjmu fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na území SR získa povolenie na podnikanie alebo oprávnenie na podnikanie, je povinná požiadať správcu dane o registráciu do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom získala povolenie alebo oprávnenie na podnikanie.

Na účely Zákona o dani z príjmu sa dňom získania povolenia alebo oprávnenia na podnikanie považuje deň, keď je fyzická osoba alebo právnická osoba podľa osobitných predpisov oprávnená začať podnikať na území SR.

Registráciu na daň z príjmov je možné vykonať dvoma spôsobmi, a to:

 • samostatným podaním (tlačiva) na príslušnom daňovom úrade alebo
 • spoločne pri podávaní návrhu na ohlásenie živnosti.

V druhom prípade je to výhodnejšie, pretože už nie je potrebné následne po založení a vzniku spoločnosti registrovať spoločnosť na daň z príjmov. Registrácia sa vykoná jednoducho, zaškrtnutím príslušného políčka o registrácii na daň z príjmov priamo v návrhu na ohlásenie živnosti, a to či už je vykonávané písomne miestne príslušnom jednotnom kontaktnom mieste na Okresnom úrade alebo elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu všeobecnej správy Slovensko.sk (Jednotné kontaktné miesto - elektronické služby živnostenského registra).

 • 1.

  Praktický sprievodca fyzickej osoby pri založení spoločnosti (krok za krokom)

   
   

  Praktický postup fyzickej osoby, ktorá sa rozhodne pre podnikanie vo forme právnickej osoby vo forme spoločnosti s ručením obmedzeným v krokoch.

  Fyzická osoba založí spoločnosť, a to cestou spísania Zakladateľskej listiny (ak sa rozhodne, že bude jediným spoločníkom v spoločnosti) alebo Spoločenskej zmluvy (ak sa rozhodne, že bude mať spoločnosť viacerých spoločníkov)

  Spoločenská zmluva musí obsahovať všetky Obchodného zákonníka vyžadované náležitosti.

  • určenie obchodného mena a sídlo spoločnosti,
  • určenie spoločníka/kov, a to uvedením mena a bydliska fyzickej osoby, resp. názvu a sídla právnickej osoby,
  • určenie predmetu podnikania (činnosti) s.r.o.,
  • určenie výšky základného imania a výšku vkladu spoločníka a výšku splateného vkladu pri založení spoločnosti vrátane spôsobu a lehoty splácania vkladu; pri nepeňažných vkladov je potrebné uviesť aj ich predmet a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava na vklad spoločníka, ku ktorému sa zaviazal,
  • mená a bydliská a rodné čísla prvých konateľov spoločnosti vrátane spôsobu, akým konajú v mene spoločnosti; pri zahraničnej fyzickej osobe sa uvádza dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
  • mená a bydliská a rodné čísla členov prvej dozornej rady, ak sa zriaďuje; pri zahraničnej fyzickej osobe sa uvádza dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
  • určenie správcu vkladov – spravidla je to zakladateľ/jediný spoločník spoločnosti, môže to byť ale aj napríklad banka,
  • výšku rezervného fondu, ak spoločnosť vytvára rezervný fond pri svojom vzniku, a výšku, do ktorej je spoločnosť povinná rezervný fond dopĺňať, a spôsob dopĺňania,
  • výhody poskytnuté osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť,
  • predpokladané náklady spoločnosti súvisiace so založením a vznikom spoločnosti,
  • ďalšie údaje, ak tak ustanovuje zákon, ako príklad možno uviesť to, že pri nepeňažnom vklade musí byť v zakladateľskom dokumente uvedený tento nepeňažný vklad, ako aj určená peňažná suma, v akej sa nepeňažný vklad započítava na vklad spoločníka.

  Podpisy zakladateľov na zakladateľskom dokumente je potrebné úradne osvedčiť, to znamená pravosť podpisu zakladateľa alebo spoločníka spoločnosti musí byť úradne osvedčená pred notárom alebo na matrike obecných úradov.

 • 2.

  Výber z možností výkonu predmetu podnikania v športe

   
   
  1. v športe v užšom zmysle podľa definície športovej činnosti, ktorá je obsahom ZoŠ ) je potrebné do časti Spoločenskej zmluvy kde sa definujú predmety podnikania spoločnosti uviesť ako predmet podnikania nasledovný predmet podnikania: „športová činnosť podľa § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe”.
  2. predmet podnikania spoločnosti samozrejme môže obsahovať aj iné predmety podnikania, ktoré môžu byť podnikaním v športe v širšom zmysle, a to na základe príslušných živnostenských oprávnení, z ktorých je možné si vybrať: TU
  3. predmet podnikania spoločnosti samozrejme môže taktiež obsahovať aj iné bežné predmety podnikania s cieľom vykonávania podnikateľskej činnosti v iných oblastiach podnikania a to na základe príslušných živnostenských oprávnení, koncesií a podobne.

  Získanie týchto živnostenských oprávnení (s výnimkou predmetu podnikania: „športová činnosť podľa § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe”., ktorá nie je živnosťou) sa vykoná prostredníctvom vypísania príslušného Tlačiva ohlásenia voľných (prípadne aj viazaných a remeselných) živností (vzor ako vyplniť tlačivo je uvedený TU).

  Tlačivo - FORMULÁR pre právnickú osobu na ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti / žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení sa podáva:

  1. písomne a osobne na miestne príslušnom jednotnom kontaktnom mieste na Okresnom úrade alebo
  2. elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu všeobecnej správy Slovensko.sk (Jednotné kontaktné miesto - elektronické služby živnostenského registra) vyplneného elektronického formuláru a jeho podaním na tomto odkaze podpísaného zaručeným elektronickým podpisom, v rámci ktorého formuláru je potrebné preukázať oprávnenie na zriadenie sídla spoločnosti a súčasne je možné splniť povinnosť daňovej registrácie k dani z príjmov právnických osôb. Ako prílohy je potrebné predložiť:
   • dokument preukazujúci založenie spoločnosti (Spoločenskú zmluvu / Zakladateľskú listinu),
   • dokument preukazujúci právo užívania nehnuteľnosti, v ktorom má zriadené sídlo spoločnosti (List vlastníctva / Nájomná zmluva / Súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla)

  Ako prebieha proces elektronicky v prípade právnickej osoby je popísaný TU.

  Pokiaľ sa fyzická osoba nerozhodne do predmetu činnosti spoločnosti zahrnúť aj iné predmety podnikania, ktoré môžu byť podnikaním v športe v širšom zmysle a aj iné bežné predmety podnikania s cieľom vykonávania podnikateľskej činnosti v iných oblastiach podnikania a ponechá si jediný predmet podnikania „športová činnosť podľa § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe”, tak môže fázu úkonov na Okresnom úrade odbore živnostenského podnikania preskočiť a rovno pristúpiť k zápisu spoločnosti do miestne príslušného Obchodného registra Okresného súdu v sídle príslušného krajského súdu.

  V takomto prípade si dá ako predmet podnikania (činnosti) zapísať iba a len športovú činnosť podľa § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a zápis tohto predmetu podnikania (činnosti) nie je podmienený žiadnym osobitným dokladom, nie je potrebné žiadne oprávnenie, ani povolenie, nie je potrebné dokladovať žiadnu zodpovednú osobu, ani nie je vopred potrebný zápis do registra právnických osôb v športe; ten sa vykonáva až po zápise spoločnosti do Obchodného registra, t.j. po vzniku spoločnosti.

 • 3.

  Podanie návrhu na zápis spoločnosti do Obchodného registra

   
   

  Podanie návrhu na zápis spoločnosti do Obchodného registra je možné vykonať:

  1. písomne a osobne prostredníctvom vypísania príslušného tlačiva - formuláru a jeho osobného podania na miestne príslušný Okresný súd. Ako prílohy je potrebné predložiť:
   • dokument preukazujúci založenie spoločnosti (Spoločenskú zmluvu / Zakladateľskú listinu)
   • dokument preukazujúci právo užívania nehnuteľnosti, v ktorom je zriadené sídlo spoločnosti (List vlastníctva /Nájomná zmluva / Súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla)
   • písomné vyhlásenie správcu vkladu o splatení vkladov alebo o výške časti splatených vkladov jednotlivých spoločníkov
   • doklad preukazujúci vznik živnostenského alebo iného podnikateľského oprávnenia na predmet činnosti, ktorý má byť zapísaný do obchodného registra, (ak sa okrem športovej činnosti rozhodla spoločnosť vykonávať aj iné predmety činnosti)
   • písomné vyhlásenie zakladateľa v zmysle § 105a Obchodného zákonníka, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch ďalších spoločnostiach s r. o., ak spoločnosť založila jedna fyzická osoba a písomné vyhlásenie zakladateľa, že spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá je zakladateľom, má viac spoločníkov, ak spoločnosť založila jedna spoločnosť s ručením obmedzeným,
   • vyhlásenie každého zo zakladateľov, že v zmysle § 105b ods. 2 Obchodného zákonníka, ako zahraničná osoba, nemá povinnosť doložiť súhlas správcu dane a ani vyhlásenie o neexistencii daňového nedoplatku (iba ak je zakladateľom zahraničná osoba)
   • súhlas s vymenovaním do funkcie konateľa spoločnosti a podpisový vzor konateľa (pozn. uvedené však nie je ako povinná príloha návrhu, je povinnosť to následne doložiť do Zbierky listín, avšak odporúča sa z praktických dôvodov už súčasne pri podaní návrhu na zápis spoločnosti do Obchodného registra. Pozor podpisový vzor konateľa musí byť vlastnoručne podpísaný v prítomnosti notára alebo ním povereného zamestnanca alebo povereného zamestnanca obce, pričom takýto podpis nemožno uznať za vlastný!)
   • súhlas správcu dane podľa osobitného predpisu, ak spoločnosť s ručením obmedzeným zakladá osoba, ktorá je vedená v zozname daňových dlžníkov podľa osobitného predpisu
   • súhlas Sociálnej poisťovne podľa osobitného predpisu, ak spoločnosť s ručením obmedzeným zakladá osoba, ktorá je vedená v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.
   • súdny poplatok v e-kolkoch. Poplatok v takomto prípade je v sume ustanovenej v Sadzobníku súdnych poplatkov v zmysle zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov, t.j. 300,- Eur
  2. elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu všeobecnej správy Slovensko.sk podaním vyplneného elektronického formuláru podpísaného zaručeným elektronickým podpisom. (vzor vypísaného formuláru na príklade jedného zakladateľa TU) Podpísaný elektronický formulár sa podáva prostredníctvom elektronickej služby Návrhy na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri na Ústrednom portáli verejnej správy Slovensko.sk. Ako prílohy je potrebné predložiť:
   • dokument preukazujúci založenie spoločnosti (Spoločenskú zmluvu / Zakladateľskú listinu)
   • dokument preukazujúci právo užívania nehnuteľnosti, v ktorom je zriadené sídlo spoločnosti (List vlastníctva /Nájomná zmluva / Súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla)
   • písomné vyhlásenie správcu vkladu o splatení vkladov alebo o výške časti splatených vkladov jednotlivých spoločníkov
   • doklad preukazujúci vznik živnostenského alebo iného podnikateľského oprávnenia na predmet činnosti, ktorý má byť zapísaný do obchodného registra, (ak sa okrem športovej činnosti rozhodla spoločnosť vykonávať aj iné predmety činnosti)
   • písomné vyhlásenie zakladateľa v zmysle § 105a Obchodného zákonníka, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch ďalších spoločnostiach s r. o., ak spoločnosť založila jedna fyzická osoba a písomné vyhlásenie zakladateľa, že spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá je zakladateľom, má viac spoločníkov, ak spoločnosť založila jedna spoločnosť s ručením obmedzeným,
   • vyhlásenie každého zo zakladateľov, že v zmysle § 105b ods. 2 Obchodného zákonníka, ako zahraničná osoba, nemá povinnosť doložiť súhlas správcu dane a ani vyhlásenie o neexistencii daňového nedoplatku (iba ak je zakladateľom zahraničná osoba)
   • súhlas s vymenovaním do funkcie konateľa spoločnosti a podpisový vzor konateľa (pozn. uvedené však nie je ako povinná príloha návrhu, je povinnosť to následne doložiť do Zbierky listín, avšak odporúča sa z praktických dôvodov už súčasne pri podaní návrhu na zápis spoločnosti do Obchodného registra. Pozor podpisový vzor konateľa musí byť vlastnoručne podpísaný v prítomnosti notára alebo ním povereného zamestnanca alebo povereného zamestnanca obce, pričom takýto podpis nemožno uznať za vlastný!)
   • súhlas správcu dane podľa osobitného predpisu, ak spoločnosť s ručením obmedzeným zakladá osoba, ktorá je vedená v zozname daňových dlžníkov podľa osobitného predpisu
   • súhlas Sociálnej poisťovne podľa osobitného predpisu, ak spoločnosť s ručením obmedzeným zakladá osoba, ktorá je vedená v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.
   • súdny poplatok v e-kolkoch. Poplatok v takomto prípade je 50 % z pevnej sumy ustanovenej v Sadzobníku súdnych poplatkov v zmysle zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov, t. j. 150 Eur, ktorý sa platí na výzvu súdu doručenú do elektronickej schránky fyzickej osoby.
 • 4.

  Vznik spoločnosti ako právnickej osoby

   
   

  Podanie návrhu na zápis spoločnosti do Obchodného registra je možné vykonať:

  Po splnení všetkých podmienok pre zápis spoločnosti do obchodného registra príslušný Okresný súd ako registrový súd vydá rozhodnutie o zápise spoločnosti do obchodného registra a tak dochádza ku vzniku spoločnosti ako právnickej osoby a od tohto dňa môže vykonávať svoju činnosť - podnikanie.

  Po vzniku spoločnosti, ktorý nastáva konštitutívne zápisom spoločnosti do príslušného obchodného registra sa daná spoločnosť podľa § 8 ods. 2 Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe súčasne stáva športovou organizáciou a pre výkon predmetu podnikania (činnosti) športová činnosť podľa podľa § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe tejto spoločnosti je potrebné požiadať podľa § 81 Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe o zapísanie údajov o tejto spoločnosti do registra právnických osôb v športe, pričom v § 81 Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe je uvedený druh a rozsah údajov, ktoré je potrebné o spoločnosti do tohto registra zapísať.

  Zápis sa vykoná tak, že je potrebné na účel zápisu údajov o právnickej osobe do Registra právnických osôb v športe získať prístup do Informačného systému športu. Prístup sa získa na tejto internetovej adrese Slovenského športového portálu v rámci, ktorého je portál na podávanie žiadostí v športe a v okamihu, keď bude mať spoločnosť vytvorený užívateľský účet v Informačnom systéme športu, následne podá žiadosť o zápis údajov.

 • 5.

  Obchodná spoločnosť ako športová organizácia vykonávajúca podnikanie (činnosť) športovú činnosť v súlade so Zákonom o športe

   
   

  V zmysle § 8 ods. 7 Zákona o športe, ak sa na výkon športovej činnosti vyžaduje odborná spôsobilosť, športová organizácia je:

  • povinná zabezpečiť vykonávanie tejto športovej činnosti odborne spôsobilým športovým odborníkom a na tom základe spoločnosť ďalej
  • povinná zapísať do registra fyzických osôb v športe každého športového odborníka, ktorý v jej mene bude vykonávať činnosť na základe akéhokoľvek záväzkového alebo iného vzťahu.
 • 6.

  Právne základy tituly pre vykonávanie činnosti športového odborníka

   
   

  Právnym základom vykonávania činnosti športového odborníka môžu byť podľa § 6 ods. 3 Zákona o športe:

  1. Podnikanie (vzťah s takýmto športovým odborníkom podnikateľom si spoločnosť upraví Zmluvou uzavretou podľa Obchodného zákonníka)
  2. Zmluva o výkone činnosti športového odborníka podľa §49a Zákona o športe
  3. Pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah (Pracovná zmluva, Dohoda o pracovnej činnosti, Dohoda o výkone práce, Dohoda o výkone brigádnickej činnosti študenta)
  4. ako dobrovoľník na základe Zmluvy o výkone dobrovoľníckej činnosti
  5. alebo výkon činnosti bez zmluvy
 • 7.

  Zápis údajov o fyzickej osobe (vrátane športového odborníka) s príslušnosťou k športovej organizácii do registra právnických osôb v športe

   
   

  O každej fyzickej osobe s príslušnosťou k športovej organizácii (a teda k spoločnosti vykonávajúcej športovú činnosť ako jej predmet podnikania (činnosti) ) sa údaje každej takejto fyzickej osoby v rozsahu:

  1. meno, priezvisko,
  2. dátum narodenia,
  3. právny titul a dátum vzniku príslušnosti k športovej organizácii,

  zapisujú aj do registra právnických osôb v športe, ) je ich potrebné v tomto rozsahu zapísať aj do tohto registra právnických osôb v športe.

  Pre koho je určená spoločnosť s predmetom podnikania (činnosti) - športová činnosť (športová činnosť podľa podľa § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe )

  Spoločnosť s predmetom podnikania (činnosti) - športová činnosť podľa podľa § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe si môže založiť akákoľvek fyzická osoba ktorá:

  1. sama spĺňa predpoklady odbornej spôsobilosti na výkon športovej činnosti alebo
  2. tá, ktorá síce sama nespĺňa predpoklady odbornej spôsobilosti na výkon športovej činnosti ale vykonávať podnikateľskú činnosť v športe bude vždy a len prostredníctvom založenia právnickej osoby - obchodnej spoločnosti, pričom však reálny výkon činnosti a teda podnikania bude predmetná obchodná spoločnosť vykonávať a realizovať len a len prostredníctvom príslušného športového odborníka, ku ktorému si obchodná spoločnosť vytvorí určitý (právny) vzťah - titul podľa § 6 ods. 3 Zákona o športe:
     

kto sme

Občianske združenie Učená právnická spoločnosť, o. z. (ďalej len „združenie“).

Sme nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie odborníkov, ktoré rozvíja činnosť na území Slovenskej republiky s možnosťou spolupráce so zahraničnými subjektmi.

Kde nás nájdete

Trnavská cesta 100
821 01 Bratislava

+421 905 242 400