O projekte

Účelom projektu smerom ku základným cieľom výzvy Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky je podpora aktivít cieľavedome, komplexne a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky, ktoré umožňujú rozvoj podnikania a iné oblasti s dôrazom na:      

  1. podporu vytvárania podmienok pre začatie podnikania a podpora sklonu k podnikaniu,
  2. podporu informovania verejnosti prostredníctvom masmediálnych kanálov o aktivitách, ktoré smerujú najmä k sprístupneniu informácií rozhodujúcich pre možnosť a podporu rozhodnutia pre podnikanie v oblasti športu, ako aj o podporných mechanizmoch pre podnikateľov v športe.

Cieľom projektu je vytvoriť informačnú bázu a prostriedky pre začatie podnikania a podpora sklonu k podnikaniu a zviditeľnenie možnosti podnikania aj v oblasti športu, ako aj poskytnutie informácií verejnosti, ktoré sú alebo môžu byť rozhodujúcimi pre rozhodnutie podnikať v oblasti športu.

V roku 2016 nadobudol účinnosť nový zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon sa významne dotkol aj právnej úpravy vykonávania činnosti predovšetkým športových odborníkov vrátane vykonávania tejto činnosti formou podnikania.

Športoví odborníci (napr. tréneri, inštruktori športu, rozhodcovia, maséri a pod.), ktorí vykonávajú činnosť v športe formou podnikania sa musia postupne adaptovať na nový systém, nové práva a povinnosti. Vzhľadom na to, že ide o drobných podnikateľov, ktorí si často privyrábajú popri ich hlavnej zárobkovej a ekonomickej činnosti, nemajú dostatok času na zvládnutie pomerne širokej škály postupov, otázok a problémov, s ktorými sa stretávajú pri praktickom vykonávaní činnosti športového odborníka formou podnikania. Ide o pomerne veľkú skupinu osôb vykonávajúcich rôzne odborné činnosti v športe, ktoré sú odborne náročné samy o sebe a súčasne je veľký dopyt zo strany športových organizácií na poskytovanie týchto odborných činností práve vo forme podnikania. Činnosť športových odborníkov (vedenie športovej prípravy detí a mládeže, ale aj dospelých, rozhodovanie súťaží) je pre šport a spoločnosť veľmi záslužná a významná a aby sa športoví odborníci mohli čo najviac venovať športovej činnosti a boli čo najmenej zaťažení nedostatkom informácií o povinnostiach súvisiacich s ich drobným podnikaním a tak motívom pre tento projekt bolo priniesť informačnú bázu pre základné zorientovanie sa v problematike podnikania v športe.

Ambíciou projektu je vytvoriť komplexnejší nástroj na vyhľadávanie praktických informácií pre športových odborníkov a fyzické osoby so záujmom vykonávať podnikanie v oblasti športu v širšom, ale aj užšom zmysle, aby mali informácie, že je možné vykonávať športovú činnosť aj ako podnikanie, podporiť ich rozhodnutie vykonávať činnosti športového odborníka a činnosti v športe ako podnikanie a teda konkrétne:

  1. vôbec poukázať na to, že činnosti športového odborníka je možné vykonávať aj ako podnikanie a aké sú s tým spojené povinnosti,
  2. podporiť informované rozhodnutie športového odborníka vykonávať činnosť v športe ako podnikanie,
  3. podporiť a usmerniť začínajúcich, resp. už aktívnych drobných podnikateľov v športe poskytnutím praktických riešení a pomôcok.

Cieľovou skupinou projektu sú predovšetkým:

  1. absolventi stredných škôl, stredných športových škôl (športových gymnázií) a vysokých škôl, ktoré poskytujú vzdelávanie v oblasti telesnej výchovy a športu,
  2. športovci z dôvodu podpory ich tzv. duálnej kariéry,
  3. fyzické osoby so záujmom podnikať v športe.

Projekt je realizovaný prostredníctvom základných okruhov aktivít, kedy v prvej fáze je vykonané posúdenie aktuálnej legislatívnej situácie, ktorá vytvára základné podmienky pre začatie a vykonávanie podnikania v oblasti športu (analýza súčasného stavu a na jej základe návrh opatrení na zmenu a doplnenie legislatívy, vypracovanie vzorových právnych, zmluvných dokumentov a pod.), prípadne aj iných opatrení napr. inštitucionálnej, organizačno-technickej, kontrolnej povahy.

V ďalšej druhej etape sú spracované základné životné situácie pri začatí podnikania fyzickej osoby vo všeobecnosti a v rámci toho aj športového odborníka (povinnosti vo vzťahu k jednotlivým inštitúciá) časové a finančné hľadisko s možnosťou posúdenia a vybratia najvhodnejšej formy podnikania ako fyzickej osoby ako samostatne zárobkovej činnej osoby alebo prostredníctvom právnickej osoby v jej najčastejšie vyskytujúcej sa forme spoločnosti s ručením obmedzeným).

Výsledkom druhej etapy projektu sa spája s vytvorením elektronického podporného nástroja, ktorý záujemcom z radov začínajúcich (i) podnikateľov, (ii) športových odborníkov o podnikanie v športe, bude intuitívnym spôsobom ponúkať vhodné možnosti vzhľadom na vybranú oblasť podnikania. Nástroj bude obsahovať inštruktážne formuláre a vzorové dokumenty a celý životný cyklus, ktorý je spojený so začatím podnikania a následnej udržateľnosti statusu podnikateľa s poukázaním a informovaním i o možnostiach získavania finančných zdrojov, ktoré sú dostupné na využitie v rámci vykonávania činností a podnikania v športe. Elektronický nástroj zároveň umožní záujemcovi o podnikanie porovnanie rôznych foriem podnikania vrátane výpočtu odvodových a daňových povinností.

V rámci projektu bola zrealizovaná dňa 3. decembra 2019 odborná diskusná konferencia pod názvom: „Šport a podnikanie", ktorej účastníkmi boli predovšetkým športovci, športoví odborníci a iné fyzické osoby najmä z prostredia športových organizácii, ktoré už podnikajú alebo zvažujú začať podnikať v priestore športu ako spoločenského javu. Cieľom konferencie bolo i predstavenie projektu, jeho zamerania a cieľov, no následne v prevažnej miere najmä získať pohľady, nápady a preferencie (odbornej) verejnosti o tému podnikania v športe zaujímajúcich sa osôb, vrátane povzbudenia vzájomnej interakcie účastníkov konferencie okrem iného pre účely navrhnutia možnej budúcej zmeny právnej úpravy, politík či iných opatrení.

     

kto sme

Občianske združenie Učená právnická spoločnosť, o. z. (ďalej len „združenie“).

Sme nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie odborníkov, ktoré rozvíja činnosť na území Slovenskej republiky s možnosťou spolupráce so zahraničnými subjektmi.

Kde nás nájdete

Trnavská cesta 100
821 01 Bratislava

+421 905 242 400