Odvodová povinnosť

Sociálna poisťovňa

Z pohľadu odvodov do SP je daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 2 písm. e) považovaný za SZČO. Takto dosiahnuté príjmy sa stávajú predmetom vymeriavacieho základu pre odvody, čo v praxi znamená, že sa z nich odvody do SP platia, ale až v prípade, ak daňovník prekročí výšku príjmov stanovenú zákonom o sociálnom poistení, § 21 ods. 1.Hranica príjmov, po prekročení ktorej sa daňovník stáva povinne nemocensky poistenou osobou a je teda povinný platiť odvody do SP je 6-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok. Posledná známa výška priemernej mzdy je za rok 2018 vo výške 1013 eur, čo znamená, že jej 6-násobok je 6078 eur. Ak teda podnikajúca fyzická osoba prekročí za rok 2019 aktívne príjmy z podnikania vo výške 6078 eur od 1.7.nasledujúceho roka sa stáva povinne nemocensky poistenou a bude platiť odvody do SP.

Príklad: Fyzická osoba začala podnikať ako športový odborník 20.9.2019 a dosiahla príjmy vo výške 1985 eur. Keďže nepožiada o odklad termínu na podanie daňového priznania k dani z príjmov, tak k 31.3.2020 podá daňové priznanie. SP po podaní priznania dostane údaje o príjmoch od daňového úradu a zistí, že nebola prekročená hranica príjmov pre platenie odvodov a preto dotyčný športový odborník nie je povinný od 1.7.2020 platiť odvody do SP a táto povinnosť sa bude u neho znovu posudzovať po podaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020.

Príklad: Fyzická osoba začala podnikať ako športový odborník 16.5.2019 a dosiahla príjmy vo výške 6985 eur. Keďže nepožiada o odklad termínu na podanie daňového priznania k dani z príjmov, tak k 31.3.2020 podá daňové priznanie. SP po podaní priznania dostane údaje o príjmoch od daňového úradu a zistí, že bola prekročená hranica príjmov pre platenie odvodov a preto dotyčný športový odborník je povinný od 1.7.2020 platiť odvody do SP. SP mu tento fakt oznámi spolu s výškou odvodov, ktoré je povinný mesačne odvádzať najneskôr do 21.7.2020.

Registrácia Sociálna poisťovňa

Príjmy dosiahnuté z podnikania vstupujú do vymeriavacieho základu na odvody do SP. To znamená, že športovému odborníkovi môže vzniknúť povinnosť registrácie v SP. Táto mu však vznikne až po prekročení hranice príjmu určeného pre povinné odvody a teda až po podaní prvého daňového priznania k dani z príjmov. Povinnosť platenia odvodov do SP, a teda aj vznik povinnosti registrácie ako samostatne zárobkovo činnej osoby sa posudzuje vždy k 1.7. na základe príjmov za predchádzajúci rok. Ak aj vznikne povinnosť platiť odvody, prihlasovať v SP sa nemusí, SP po výmene údajov o príjme s daňovým úradom mu sama oznámi vznik poistenia, rovnako ako aj výšku odvodov na sociálne poistenie.

Zdravotná poisťovňa

Z pohľadu odvodov do ZP tieto aktívne príjmy zakladajú vznik povinnosti platiť odvody na verejné zdravotné poistenie. Povinne zdravotne poistenou osobou, a teda platiteľom odvodov na zdravotné poistenie sa športovec alebo športový odborník stáva dňom registrácie v informačnom systéme športu a získaním povolenia na výkon svojej činnosti. Podľa § 6 ods. 1 ZoZP je poistenec povinný podať prihlášku na verejné zdravotné poistenie do ôsmich dní odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik zdravotného poistenia. Prvý rok je športovec povinný platiť odvody z minimálneho vymeriavacieho základu, po jeho ukončení a podaní daňového priznania k dani z príjmov mu ZP automaticky vykoná ročné zúčtovanie zdravotných odvodov, vyčísli nedoplatok/preplatok a určí výšku preddavku na verejné zdravotné poistenie pre ďalší rok.

Poznámka: Jediná výnimka, kedy nemusí podnikajúca osoba, športovec alebo športový odborník platiť preddavky na verejné zdravotné poistenie je v prípade, ak mu zdravotné poistenie vyplýva z iného zdroja ako napríklad zo zamestnania alebo je v postavení poistenca štátu, znamená to, že má tzv. súbeh. Vtedy môže tento fakt oznámiť svojej ZP, s tým že si určí prvý rok nulové preddavky na verejné zdravotné poistenie z podnikania, ale po ukončení roka a vykonaní ročného zúčtovania zdravotného poistenia musí počítať s nedoplatkom na zdravotnom poistení, rovnako ako s vyčíslením výšky preddavku na verejné zdravotné poistenie z podnikania pre nasledujúci rok. Táto je však spravidla nižšia ako minimálny odvod podnikajúcej fyzickej osoby, práve kvôli súbehu viacerých zdravotných poistení.

Registrácia zdravotná poisťovňa

Športovec alebo športový odborník je povinný najneskôr do ôsmich dní nahlásiť zmenu platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie. Zmena platiteľa poistného znamená v jeho prípade, že získal oprávnenie na podnikanie a od toho dňa mu vznikla zmena platiteľa zdravotného poistenia, pretože sa stal samostatne zárobkovo činnou osobou a z tohto titulu si bude platiť zdravotné poistenie. Dovtedy mohol platiť za neho zamestnávateľ, mohol byť poistencom štátu, alebo samoplatiteľom zdravotného poistenia. Aj v prípade, ak sa jedná o súbeh zdravotných poistení, teda sprostredkovateľ je zdravotne poistený aj ako zamestnanec, alebo ako poistenec štátu, skutočnosť že mu vzniklo oprávnenie na podnikanie nahlasuje ZP, avšak môže si zároveň určiť nulové preddavky na verejné zdravotné poistenie.

     

kto sme

Občianske združenie Učená právnická spoločnosť, o. z. (ďalej len „združenie“).

Sme nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie odborníkov, ktoré rozvíja činnosť na území Slovenskej republiky s možnosťou spolupráce so zahraničnými subjektmi.

Kde nás nájdete

Trnavská cesta 100
821 01 Bratislava

+421 905 242 400