Podmienky pre podnikanie v športe

Otázka podnikania v športe je zložitejšia, ako by sa mohlo zdať na prvý pohľad. Ako už bolo uvedené na str. 11 a ďalej, podnikanie je definované všeobecne v § 2 ods. 1 v ObZ.

Podľa čl. 35 ods. 1 Ústavy SR (zákon č. 460/1992 Zb.) „Každý má právo na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň, ako aj právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť.”.

Osoby, pôsobiace v športe môžeme rozdeliť z tohto hľadiska na dve skupiny, a to na podnikateľov a na osoby, ktoré vykonávajú inú zárobkovú činnosť. Tomuto rozdeleniu zodpovedá aj ustanovenie § 6 ZoDP, podľa ktorého:

„Príjmy z podnikania z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu

 1. Príjmami z podnikania sú
 1. príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva,24)
 2. príjmy zo živnosti,25)
 3. príjmy z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov26) neuvedené v písmenách a) a b),
 4. príjmy spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej spoločnosti podľa odsekov 7 a 8.

(2) Príjmami z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ak nepatria do príjmov uvedených v § 5, sú príjmy

 1. z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu,27) pri ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14 a z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady a z vytvorenia alebo zhotovenia iného predmetu duševného vlastníctva a z použitia iného predmetu duševného vlastníctva alebo z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva,
 2. z činností,28) ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním,
 3. znalcov a tlmočníkov za činnosť podľa osobitného predpisu,29)
 4. z činností sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov, ktoré nie sú živnosťou,29a)
 1. príjmy z činnosti športovca alebo športového odborníka podľa osobitného predpisu29aa) vrátane príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe.29ab)”.

Činnosti, ktoré nie sú živnosťami (§ 3 ods. 1 písm. e) a f) ŽZ) sú tieto činnosti,

e) činnosť športovca a športového odborníka podľa osobitného predpisu,11b) 11b) § 4 a 6 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

f) prevádzkovanie vzdelávacích zariadení na prípravu a overenie odbornej spôsobilosti športových odborníkov,”.

Dalo by sa teda povedať, že osoby, ktoré majú príjmy z podnikania v športe, a to konkrétne zo živností, sú osoby, ktoré vykonávajú voľné živnosti uvedené v tabuľke 1, alebo viazané živnosti uvedené v prílohe č. 2 k zákonu 455/1991 Zb. (ŽZ) v bodoch 27, 28, 31 a 31a)  alebo osoby ktoré vykonávajú inú zárobkovú činnosť (povolania), a to buď ako športovci, alebo ako športoví odborníci, uvedení v tabuľke 2.

 

Podľa § 3 ZoŠ

Na účely tohto zákona sa rozumie

 1. športovou činnosťou vykonávanie, organizovanie, riadenie, správa, podpora alebo rozvoj športu”.

To znamená, že na účely ZoŠ sa takmer každá činnosť v športe považuje za športovú činnosť, nie však každá má rovnakú právnu úpravu a rovnaký charakter z hľadiska zdaňovania a iných kritérií. Inak sú nastavené všeobecné podmienky, a to pokiaľ ide o vek, spôsobilosť na právne úkony, vzdelanie, odbornú spôsobilosť, ako aj o bezúhonnosť.

     

kto sme

Občianske združenie Učená právnická spoločnosť, o. z. (ďalej len „združenie“).

Sme nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie odborníkov, ktoré rozvíja činnosť na území Slovenskej republiky s možnosťou spolupráce so zahraničnými subjektmi.

Kde nás nájdete

Trnavská cesta 100
821 01 Bratislava

+421 905 242 400