Podnikanie fyzickej osoby ako SZČO

AKÉ PODMIENKY MUSÍ SPLNIŤ ČLOVEK, AK CHCE PODNIKAŤ OD 1.1.2020 AKO ŠPORTOVÝ ODBORNÍK ALEBO AK CHCE PODNIKAŤ V ŠPORTE

Všeobecný úvod k podnikaniu fyzických osôb

Otázka podnikania v športe je zložitejšia, ako by sa mohlo zdať na prvý pohľad. Ako už bolo uvedené na str. 11 a dalej, podnikanie je definované všeobecne v § 2 ods. 1 v ObZ.

Podľa čl. 35 ods. 1 Ústavy SR (zákon c. 460/1992 Zb.) „Každý má právo na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň, ako aj právo podnikať a uskutocnovať inú zárobkovú činnosť.”.

Skupiny podnikateľov, ktoré môžu pôsobiť v športe

Fyzické osoby, pôsobiace v športe môžeme rozdeliť z tohto hľadiska na dve skupiny, a to:

 1. na podnikateľov - živnostníkov
 2. na osoby, ktoré vykonávajú inú zárobkovú činnosť - športovci a športoví odborníci.

Tomuto rozdeleniu zodpovedá aj ustanovenie § 6 ZoDP, podla ktorého:

„Príjmy z podnikania z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu

 1. Príjmami z podnikania sú
  1. príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva,24)
  2. príjmy zo živnosti,25)
  3. príjmy z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov26) neuvedené v písmenách a) a b),
  4. príjmy spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej spoločnosti podla odsekov 7 a 8.
 2. Príjmami z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ak nepatria do príjmov uvedených v § 5, sú príjmy
  1. z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu,27) pri ktorých danovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14 a z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady a z vytvorenia alebo zhotovenia iného predmetu duševného vlastníctva a z použitia iného predmetu duševného vlastníctva alebo z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva,
  2. z činností,28) ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním,
  3. znalcov a tlmočníkov za činnosť podla osobitného predpisu,29)
  4. z činností sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov, ktoré nie sú živnosťou,29a)
  5. príjmy z činnosti športovca alebo športového odborníka podľa osobitného predpisu29aa) vrátane príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe.29ab)”.

Činnosti, ktoré nie sú živnosťami

Činnosti, ktoré nie sú živnostami (§ 3 ods. 1 písm. e) a f) ŽZ) sú tieto činnosti,
„e) činnosť športovca a športového odborníka podľa osobitného predpisu,11b) 11b) § 4 a 6 zákona c. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
f) prevádzkovanie vzdelávacích zariadení na prípravu a overenie odbornej spôsobilosti športových odborníkov,”.

Dalo by sa teda povedať, že osoby, ktoré majú príjmy z podnikania v športe, a to konkrétne zo živností, sú osoby, ktoré vykonávajú volné živnosti uvedené v tabuľke 1, alebo viazané živnosti uvedené v prílohe c. 2 k zákonu 455/1991 Zb. (ŽZ) v bodoch 27, 28, 31 a 31a) alebo osoby ktoré vykonávajú inú zárobkovú činnosť (povolania), a to buď ako športovci, alebo ako športoví odborníci, uvedení v tabuľke 2.

Podľa § 3 ZoŠ

„Na účely tohto zákona sa rozumie
športovou činnosťou vykonávanie, organizovanie, riadenie, správa, podpora alebo rozvoj športu”.

To znamená, že na účely ZoŠ sa takmer každá činnosť v športe považuje za športovú činnosť, nie však každá má rovnakú právnu úpravu a rovnaký charakter z hľadiska zdaňovania a iných kritérií. Inak sú nastavené všeobecné podmienky, a to pokiaľ ide o vek, spôsobilosť na právne úkony, vzdelanie, odbornú spôsobilosť, ako aj o bezúhonnosť.

SKUPINA PODNIKATEĽOV - ŽIVNOSTNÍKOV

§ 6 ods.1 ŽZ uvádza, že všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti fyzickými osobami sú: dosiahnutie veku 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť, ak ŽZ neustanovuje inak. § 6 ods.2 ŽZ: “(2) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania, ak sa naňho nehľadí, akoby nebol odsúdený.24e) Za bezúhonného sa nepovažuje osoba, ktorá vo vzťahu k predmetu podnikania nespĺňa ani podmienky bezúhonnosti podľa osobitného predpisu.24f)”.

Ak nie je ako podmienka prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť ustanovená, ide o voľné živnosti (§19 písm. c), § 25 ods. 2 ŽZ).

Tu dávame do pozornosti, že v zmysle prílohy č. 2 ŽZ pri činnosti 31 a 31a:

Horská vodcovská činnosť vrátane vedenia a sprevádzania osôb po turistických chodníkoch a trasách ide o Ostatné viazané živnosti, pre ktoré sa vyžaduje osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti vydané Národnou asociáciou horských vodcov Slovenskej republiky § 2d ods. 2 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov

Horská sprievodcovská činnosť ide o Ostatné viazané živnosti, pre ktoré sa vyžaduje osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon horskej sprievodcovskej činnosti vydané Slovenskou asociáciou horských sprievodcov § 2g ods. 2 zákona č. 544/2002 Z. z. v znení zákona č. 274/2015 Z. z.

Hoci podľa sk nace 93.19 činnosti horských vodcov sú zaradené medzi Ostatné športové činnosti, čo by mohlo zvádzať k ich zaradeniu medzi voľné živnosti.

V zákone č. 455/1991 Zb. živnostenský zákon MV SR zverejňuje v zmysle § 25 ods. 3 ŽZ na svojej internetovej stránke zoznam odporúčaných označení najčastejšie používaných voľných živností a ich obsahové vymedzenie. Ohlasovateľ živnosti si môže zvoliť aj inú živnosť, ktorá nie je uvedená v zozname.

V tabuľke 1 uvádzame odporúčané označenia najčastejšie používaných voľných živností a ich obsahové vymedzenie, uvedené v tabuľke MV SR, ktoré podľa nášho posúdenia súvisia so športom.

Podľa ŽZ znenie § 45 je:

“Náležitosti ohlásenia živnosti
§45

(1) Kto hodlá prevádzkovať živnosť, je povinný to ohlásiť živnostenskému úradu miestne príslušnému podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby. Pre zahraničnú osobu je príslušným živnostenský úrad podľa adresy miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo adresy miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby. Ak je na území Slovenskej republiky zriadených niekoľko organizačných zložiek podniku zahraničnej osoby, príslušnosť živnostenského úradu sa riadi podľa voľby zahraničnej osoby.

(2) Slovenská fyzická osoba v ohlásení uvedie

 1. meno a priezvisko, akademický titul, bydlisko (ďalej len „osobné údaje"), rodné priezvisko, štátnu príslušnosť, miesto narodenia, pohlavie, rodné číslo a údaj, či jej súd alebo správny orgán uložil zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti,
 2. obchodné meno,
 3. predmet podnikania,
 4. identifikačné číslo organizácie (ďalej len „identifikačné číslo"), ak bolo pridelené,
 5. miesto podnikania,
 6. adresy prevádzkarní, ak sú zriadené,
 7. dobu podnikania, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť po dobu určitú,
 8. deň začatia živnosti, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia.

(5) Zahraničná osoba v žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení alebo v ohlásení uvedie

 1. identifikačné údaje a ďalšie údaje
 2. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, akademický titul, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, pohlavie, bydlisko mimo územia Slovenskej republiky, adresu pobytu na území Slovenskej republiky, ak má oprávnenie na pobyt podľa osobitného predpisu, a údaj, či jej súd alebo správny orgán uložil zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti, …
 3. obchodné meno,
 4. predmet podnikania,
 5. identifikačné číslo, ak bolo pridelené,36ca)
 6. označenie a adresu miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky,
 7. osobné údaje vedúceho podniku zahraničnej osoby alebo vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby,
 8. adresy prevádzkarní, ak sú zriadené,
 9. dobu podnikania, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť po dobu určitú,
 10. deň začatia živnosti, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia a ak ide o zahraničnú osobu, ktorej živnostenské oprávnenie vzniká ohlásením,
 11. osobné údaje a rodné číslo zodpovedného zástupcu, ak bol ustanovený, s výnimkou osôb uvedených v § 11 ods. 8.

(6) Fyzická osoba s trvalým pobytom v zahraničí alebo právnická osoba so sídlom v zahraničí uvedie aj svojho splnomocnenca v tuzemsku pre doručovanie.

(7) Ak fyzická osoba alebo právnická osoba uvádza v ohlásení viacero predmetov podnikania, uvedie na prvom mieste ten predmet podnikania, ktorý považuje za hlavný.

§ 45a
Iné údaje k ohláseniu

(1) Fyzická osoba a právnická osoba uvedie zároveň s ohlásením živnosti tiež údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, ktorými sú miesto a okres narodenia, meno a priezvisko otca, meno, priezvisko a rodné priezvisko matky, pri zmene mena a zmene priezviska aj pôvodné meno alebo pôvodné priezvisko osôb Slovenskej republiky, na ktoré sa podľa tohto zákona vzťahuje podmienka bezúhonnosti.

(2) Fyzická osoba, ktorá nie je registrovaná u správcu dane, ktorým je daňový úrad, zároveň s ohlásením živnosti uvedie aj údaje na splnenie registračnej povinnosti a oznamovacej povinnosti vyžadované podľa osobitného zákona.36d) Právnická osoba, ktorá nie je registrovaná u správcu dane, ktorým je daňový úrad, zároveň s ohlásením živnosti môže uviesť aj údaje na splnenie registračnej povinnosti a oznamovacej povinnosti vyžadované podľa osobitného zákona.36d)

(3) Fyzická osoba, ktorá ešte nie je v systéme povinného zdravotného poistenia prihlásená, zároveň s ohlásením živnosti uvedie tiež údaje vyžadované podľa osobitného zákona36e) na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia.

(4) Fyzická osoba, ktorá je v systéme povinného zdravotného poistenia prihlásená, zároveň s ohlásením živnosti

 1. uvedie obchodné meno poisťovne, v ktorej je prihlásená,
 2. oznámi zmenu platiteľa poistného, ak jej to vyplýva z osobitného zákona.”

Spôsob získania živnostenského oprávnenia

Získanie živnostenských oprávnení (s výnimkou predmetu podnikania: „športová činnosť podľa § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe”., ktorá nie je živnosťou) sa vykoná prostredníctvom vypísania príslušného Tlačiva ohlásenia voľných (prípadne aj viazaných a remeselných) živností (vzor ako vyplniť tlačivo je uvedený TU).

Tlačivo - FORMULÁR pre právnickú osobu na ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti / žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení sa podáva:

 1. písomne a osobne na miestne príslušnom jednotnom kontaktnom mieste na Okresnom úrade alebo
 2. elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu všeobecnej správy Slovensko.sk (Jednotné kontaktné miesto - elektronické služby živnostenského registra) vyplneného elektronického formuláru (doporučuje sa používať internetový prehliadač Internet Explorer) a jeho podaním po prihlásení sa prostredníctvom občianskeho preukazu na tomto odkaze podpísaného zaručeným elektronickým podpisom, v rámci ktorého formuláru je možné splniť povinnosť daňovej registrácie k dani z príjmov fyzických osôb a na verejné povinné zdravotné poistenie.

Ako prebieha proces elektronicky v prípade fyzickej osoby je popísaný TU.

Povinnosť zriadiť si prevádzkareň

Prevádzkareň je potrebné si zriadiť vtedy, ak predmet živnosti vzhľadom na jeho charakter nebude možné vykonávať z domu, t. j. z adresy trvalého bydliska. Vtedy je potrebné preukázať aj oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti (§ 46 ods. 1 písm. b) ŽZ: „Fyzická osoba preukáže oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorú uviedla ako miesto podnikania, ak adresa miesta podnikania je odlišná od miesta bydliska; u zahraničnej osoby oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorú uviedla ako miesto činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesto činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby”.

Dôležité je tiež pripojiť vyhlásenie o skutočnostiach podľa § 5 ods. 2, § 8 ods. 1, 2 a 5 ŽZ, a teda, že Fyzické osoby a právnické osoby môžu prevádzkovať živnosť, ak to neobmedzujú alebo nevylučujú osobitné zákony.24). § 8 ŽZ znie: ”

(1) Živnosť nemôže prevádzkovať fyzická osoba ani právnická osoba, na ktorej majetok bol ukončený konkurz, po dobu troch rokov po ukončení konkurzu alebo po opätovnom potvrdení núteného vyrovnania, nie však skôr ako po jednom roku od vyporiadania jej záväzkov, ktoré sa viažu ku konkurzu podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu.26) Ak podnikateľ spôsobil konkurz alebo nútené vyrovnanie úmyselne, môže prevádzkovať živnosť najskôr po piatich rokoch od úplného vyporiadania jeho záväzkov, ktoré sa viažu ku konkurzu podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na fyzickú alebo právnickú osobu, voči ktorej sa v uvedenej dobe navrhlo vyhlásenie konkurzu, návrh sa však zamietol pre nedostatok majetku dostačujúceho aspoň na úhradu trov konania.27)

(5) Živnosť nemôže prevádzkovať osoba, ktorej uložil súd alebo správny orgán28) zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti, dokiaľ zákaz trvá.

Je tiež potrebné pripojiť výpis z registra trestov osôb, ktoré nie sú občanmi SR, a na ktoré sa vzťahuje podmienka bezúhonnosti podľa ŽZ

Povinnosti zahraničnej fyzickej osoby

Zahraničná osoba pripojí k ohláseniu výpis z registra trestov a výpis z registra trestov osoby, ktorá nie je občanom SR, ak ide o vedúceho podniku zahraničnej osoby alebo vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby.

Pre zahraničnú osobu sa za výpis z registra trestov považuje výpis z registra trestov vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je fyzická osoba štátnym príslušníkom alebo v ktorom má právnická osoba sídlo, alebo štátu, v ktorom sa fyzická osoba preukázateľne zdržiavala v posledných piatich rokoch nepretržite najmenej šesť mesiacov; ak sa taký doklad v uvedenom štáte nevydáva, výpis z registra trestov nahrádza rovnocenná listina vydaná príslušným súdnym orgánom alebo administratívnym orgánom alebo čestné vyhlásenie osvedčené príslušným orgánom uvedeného štátu. Výpis z registra trestov nesmie byť pri jeho predložení starší ako tri mesiace a musí byť predložený spolu s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka. Ak z výpisu z registra trestov nemožno identifikovať trestný čin, za ktorý bola zahraničná osoba odsúdená, jeho prílohou musí byť aj právoplatný rozsudok s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka.

Ak ohlásenie podáva zákonný zástupca osoby, ktorá nemá plnú spôsobilosť na právne úkony, doloží aj súhlas príslušného súdu (§ 12).

Náležitosťou ohlásenia papierovej formy živnosti je aj úhrada správneho poplatku podľa osobitného predpisu (5 eur za každú voľnú živnosť).

Deň vzniku oprávnenia podnikať

Oprávnenie podnikať (prevádzkovať živnosť) vzniká už dňom ohlásenia živnosti, alebo ak je v ohlásení uvedený neskorší deň začatia živnosti, týmto dňom. Dôležité sú v § 47 s názvom Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení najmä nasledovné ustanovenia: ”

(1) Ak živnostenský úrad zistí, že ohlásenie má náležitosti podľa § 45, § 45a ods. 1 až 4 a § 46 a podnikateľ spĺňa podmienky ustanovené živnostenským zákonom, vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti a výpisy z registra trestov boli doručené).

(6) Ak živnostenský úrad zistí, že ohlásenie nemá náležitosti podľa § 45, 45a a 46 alebo je nezrozumiteľné, vyzve podnikateľa v lehote podľa odseku 1, aby odstránil nedostatky ohlásenia. Vo výzve určí primeranú lehotu na ich odstránenie, najmenej však 15 dní. Ak sú na to závažné dôvody, môže živnostenský úrad na žiadosť podnikateľa predĺžiť lehotu i opakovane. Ak v tejto lehote podnikateľ odstráni závady, postupuje sa podľa odseku 1.

(7) Ak podnikateľ neodstráni závady v určenej lehote, živnostenský úrad konanie zastaví.

(8) Ak podanie nie je ohlásením, živnostenský úrad o tom rozhodne v lehote podľa odseku 1.

(9) Ak živnostenský úrad zistí, že podnikateľ nespĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom, rozhodne, že živnostenské oprávnenie nevzniklo.

(10) Ak výpis z registra trestov obsahuje záznam o odsúdení za úmyselný trestný čin, živnostenský úrad v pochybnostiach vyzve podnikateľa, aby predložil právoplatný rozsudok o odsúdení. Ak podnikateľ nepredloží rozsudok v určenej lehote, živnostenský úrad konanie zastaví. Lehota na vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení podľa odseku 1 začína plynúť od nasledujúceho dňa po doručení rozsudku. Ak živnostenský úrad zistí, že podnikateľ nespĺňa podmienku bezúhonnosti, rozhodne, že živnostenské oprávnenie nevzniklo.

SKUPINA ŠPORTOVCOV A ŠPORTOVÝCH ODBORNÍKOV

Ak chcú športovci a športoví odborníci podnikať v športe, táto ich činnosť nie je živnosťou, ale inou samostatnou zárobkovou činnosťou (podrobnosti v tabuľke 2.)

Ich definícia je upravená v § 4 ods. 3 písm. c) ods. 4 písm. a), b) a d) a § 6 ods. 1 písm. a) až d) ZoŠ.

ZoŠ v relevantných ustanoveniach znie:

§ 4 ods. 3 „Profesionálny športovec vykonáva šport

 1. na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu alebo inej zmluvy, ak vykonáva šport pre športovú organizáciu ako samostatne zárobkovo činná osoba podľa písmena c),
 2. na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu podľa osobitného predpisu4) v rezortnom športovom stredisku alebo
 3. ako samostatne zárobkovo činná osoba.”.

§ 4 ods. 4 “Amatérsky športovec vykonáva šport

 1. na základe zmluvy o amatérskom vykonávaní športu, ak
  1. rozsah vykonávania športu, aj ak spĺňa znaky závislej práce, počas jedného kalendárneho roka nepresahuje osem hodín v týždni, päť dní v mesiaci alebo 30 dní v kalendárnom roku,
  2. zmluva športovca nezaväzuje k účasti na príprave na súťaž alebo
  3. vykonáva šport v rámci jednej súťaže alebo viacerých navzájom súvisiacich súťaží v krátkom časovom období,
 2. b) na základe zmluvy o príprave talentovaného športovca,
 3. d) bez zmluvy.”.

§ 6

“(1) Športovým odborníkom je

 1. tréner a inštruktor športu,
 2. fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti získanej podľa osobitného predpisu,6)
 3. fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti určenej predpismi športového zväzu,
 4. fyzická osoba vykonávajúca činnosť v športe, na ktorú sa v súlade s pravidlami súťaže a predpismi športového zväzu nevyžaduje odborná spôsobilosť,
 5. kontrolór športovej organizácie (ďalej len „kontrolór“),
 6. funkcionár športovej organizácie,
 7. dopingový komisár.

(2) Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka podľa odseku 1 písm. a) až e) vzniká dňom zápisu športového odborníka do registra fyzických osôb v športe.

(3) Športový odborník podľa odseku 1 písm. a) až d) vykonáva činnosť športového odborníka

 1. ako podnikanie,”.

Pokiaľ ide o oprávnenie na podnikanie v športe, je potrebné rozlišovať prípad:

 1. Podnikania športovca
 2. Podnikania športového odborníka

Podnikanie Športovca

Športovec na to, aby podnikal v športe, doposiaľ nepotreboval osobitné oprávnenie.

Pokiaľ ide o profesionálneho športovca uvedeného v v § 4 ods. 3 písm. c), alebo o amatérskeho športovca uvedeného v § 4 ods. 4 písm. a), b) a d), zdaňujú svoje príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. e) ZoDP. Takíto športovci sa zapisujú do informačného systému športu, a to do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ZoŠ. Okrem bežných údajov sa o nich zapisuje aj údaj o overení zdravotnej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 8 ZoŠ:

„Zdravotnú spôsobilosť vrcholového športovca a talentovaného športovca na vykonávanie príslušného športu posudzuje lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo na základe lekárskej prehliadky, ktorú vykonal; ak ide o talentovaného športovca, aj lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria. Amatérsky športovec, ktorý nie je vrcholovým športovcom ani talentovaným športovcom, a športovec športu pre všetkých vykonáva šport na vlastnú zodpovednosť. Národný športový zväz, národná športová organizácia alebo iný organizátor súťaže môže predpisom alebo v pravidlách súťaže určiť ako podmienku účasti na súťaži preukázanie zdravotnej spôsobilosti športovca na vykonávanie príslušného športu.”).

Podľa § 4 odsek 7 ZoŠ:

„(7) Oprávnenie profesionálneho športovca vykonávať šport ako samostatne zárobkovo činná osoba vzniká dňom zápisu profesionálneho športovca do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 2 písm. n); ustanovenia § 6 ods. 4 až 9 sa použijú primerane.“

Na rozdiel od športového odborníka (§ 80 ods. 6 písm. h) ZoŠ) vo vzťahu k športovcovi platná právna úprava neupravuje funkcionalitu v informačnom systéme športu, ktorá by umožnila vyznačenie pozastavenia a zániku oprávnenia na podnikanie športovca ako SZČO.

Ak je profesionálny športovec vykonáva šport na základe zmluvy podľa § 35 a nasl. ZoŠ, tak je to v zmysle § 46 ods. 1 ZoŠ „iný pracovnoprávny vzťah” a pre tento zmluvný vzťah platia pravidlá podľa ZoŠ a niektoré ustanovenia Zákonníka práce. Ale ak je zmluvný vzťah klubu so športovcom, ktorý spĺňa znaky závislej práce, založený „inou zmluvou”, má sa to podľa ZoŠ (§ 46 ods. 10 a § 106d) považovať za obchodnoprávny vzťah, čo je v zásadnom rozpore s § 1 ods. 3 Zákonníka práce.

Podľa § 106d ZoŠ “Zmluvný vzťah športovca a športovej organizácie, ktorý vznikol pred 1. februárom 2020, ak športovec vykonáva šport pre športovú organizáciu ako samostatne zárobkovo činná osoba, a to aj spôsobom, ktorý spĺňa znaky závislej práce, sa považuje za zmluvný vzťah založený inou zmluvou podľa tohto zákona ako zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu. Ustanovenie § 102 ods. 4 sa nepoužije.”.

Iný športovec, ktorý nie je zaregistrovaný v informačnom systéme športu môže tiež podnikať v športe, ale v takom prípade príjmy, ktoré z tejto činnosti nadobudne bude zdaňovať podľa § 6 ods. 2 písm. b) ZoDP.

Pre podnikanie športovca sa nevyžaduje bezúhonnosť.

Podnikanie Športového odborníka

Všeobecne je potrebné uviesť, že športový odborník na rozdiel od športovca potrebuje oprávnenie. Pre podnikanie športového odborníka má rozhodujúci význam § 6 ZoŠ. V tejto súvislosti je však potrebné dôsledne rozlišovať získanie statusu športového odborníka ako takého, a získanie statusu športového odborníka - podnikateľa.

Základné podmienky podmienky možnosť podnikať ako Športový odborník

 1. Získanie statusu športového odborníka
 2. Získanie statusu športového odborníka podnikateľa

Získanie statusu športového odborníka:

Prvým predpokladom na to, aby sa osoba mohla stať športovým odborníkom je nadobudnutie požadovanej odbornej spôsobilosti. V súlade s § 6 ods. 2 ZoŠ osoba získa oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka dňom zápisu do registra fyzických osôb v športe. To znamená, že status športového odborníka osoba získa až zápisom do Informačného systému športu. (V zmysle § 6 ods. 2 ZoŠ musí preukázať odbornú spôsobilosť zápisom do informačného systému športu. „Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka podľa odseku 1 písm. a) až e) vzniká dňom zápisu športového odborníka do registra fyzických osôb v športe.”.) To znamená, že získanie odbornej spôsobilosti sa vyžaduje aj pre kontrolóra, hoci ten nemôže podnikať a príjmy jeho činnosti zdaňuje podľa § 5 ods. 1 písm. d) ZoDzP.

Pokiaľ ide o zápis športového odborníka do Informačného systému športu, situácia je odlišná podľa toho, či osoba má príslušnosť k nejakej športovej organizácii, alebo nemá príslušnosť k žiadnej športovej organizácii. V prípade osoby s príslušnosťou k športovej organizácii platí § 80 ods. 8 ZoŠ, podľa ktorého športového odborníka zapíše do Informačného systému športu športová organizácia, ku ktorej má príslušnosť. Ak ide o športového odborníka, ktorý nemá príslušnosť k športovej organizácii, postupuje sa podľa § 80 ods. 10 ZoŠ a takéhoto športového odborníka zapíše na základe jeho žiadosti MŠ SR.

Získanie statusu športového odborníka podnikateľa:

Ak sa športový odborník rozhodne vykonávať svoju činnosť ako podnikateľ, nasleduje druhá fáza, ktorou je zápis oprávnenia športového odborníka na podnikanie do registra fyzických osôb v športe. To znamená, že príslušná osoba musí byť najskôr ako športový odborník zapísaná v Informačnom systéme športu a nasleduje postup získania oprávnenia na podnikanie.

V druhom kroku teda v zmysle § 6 ods. 4 a nasl. ZoŠ na účely podnikania športového odborníka je potrebné si zapísať oprávnenie na podnikanie:

„(4) Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka ako podnikanie vzniká dňom vydania oprávnenia na podnikanie. Športový odborník, ktorý získal oprávnenie na výkon činnosti športového odborníka podľa odseku 2, môže podať žiadosť o zápis oprávnenia na podnikanie okresnému úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta.6b) Príslušný okresný úrad overí oprávnenie na výkon činnosti športového odborníka v registri fyzických osôb v športe.

(5) Okresný úrad, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta, vydá športovému odborníkovi oprávnenie na podnikanie a bezodkladne oznámi ministerstvu školstva vydanie oprávnenia na podnikanie. Ministerstvo školstva zapíše oprávnenie na podnikanie športového odborníka do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 6 písm. h). Oprávnenie na podnikanie vydané okresným úradom obsahuje údaje podľa § 80 ods. 2 písm. a), b), c), e), g) a h) a údaj podľa § 80 ods. 6 písm. h) prvého bodu.

(6) Športový odborník môže oznámiť jednotnému kontaktnému miestu pozastavenie podnikania; jednotné kontaktné miesto bezodkladne oznámi ministerstvu školstva pozastavenie podnikania. Ministerstvo školstva zapíše do registra fyzických osôb v športe pozastavenie podnikania podľa § 80 ods. 6 písm. h) tretieho bodu. Účinky pozastavenia podnikania športového odborníka nastávajú dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o pozastavení podnikania jednotnému kontaktnému miestu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.”.

V § 80 ods. 6 písm. h) ZoŠ sa uvádza úprava zápisu takto: “O športovom odborníkovi sa do registra fyzických osôb v športe zapisujú aj tieto údaje:

h) údaje o športovom odborníkovi podnikateľovi

 1. dátum vzniku oprávnenia na podnikanie,
 2. dátum ukončenia podnikania,
 3. obdobie pozastavenia podnikania.”.

Takáto úprava pri zapisovaní údajov o športovcoch chýba.

Podnikanie športových odborníkov sa môže týkať len športových odborníkov podľa § 6 ods. 1 písm. a) až d), a teda netýka sa kontrolóra športovej organizácie, ani športového funkcionára ani dopingového komisára.

V § 6 odsek 9 znie:

„(9) Športový odborník oznámi jednotnému kontaktnému miestu ukončenie podnikania; jednotné kontaktné miesto bezodkladne oznámi ministerstvu školstva ukončenie podnikania. Ministerstvo školstva zapíše do registra fyzických osôb v športe ukončenie podnikania podľa § 80 ods. 6 písm. h) druhého bodu. Účinky ukončenia podnikania športového odborníka nastávajú dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o ukončení podnikania jednotnému kontaktnému miestu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.“

Kvôli uľahčeniu postupu športového odborníka pri získaní oprávnenia na podnikanie, sa takejto osobe umožňovalo popri ministerstve školstva, obrátiť sa so žiadosťou o zápis oprávnenia na podnikanie aj na okresný úrad v sídle kraja, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta (JKM).

Športový odborník, ktorý získal oprávnenie na výkon činnosti športového odborníka môže podať žiadosť o zápis oprávnenia na podnikanie okresnému úradu, ktorý plní úlohy JKM. Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zápise športového odborníka do Informačného systému športu. JKM následne vydá športovému odborníkovi oprávnenie na podnikanie a bezodkladne oznámi ministerstvu školstva vydanie oprávnenia na podnikanie. MŠ SR zapíše oprávnenie na podnikanie do Informačného systému športu a vykonanie zápisu bezodkladne oznámi športovému odborníkovi.

Obdobný postup sa uplatňuje aj v prípade pozastavenia alebo zrušenia oprávnenia športového odborníka na podnikanie.

V tejto súvislosti upozorňujeme, že sa menila aj definícia bezúhonnosti, ktorá sa vyžaduje na výkon činnosti športového odborníka a ktorá je rozdielna oproti bezúhonnosti, ktorá sa vyžaduje pre živnosti.

Podľa § 7 ods. 2 ZoŠ, “Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za

 1. zločin,
 2. úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu, úmyselný trestný čin proti slobode a ľudskej dôstojnosti, úmyselný trestný čin proti rodine a mládeži, úmyselný trestný čin všeobecne nebezpečný, úmyselný trestný čin proti republike, úmyselný trestný čin proti poriadku vo verejných veciach, úmyselný trestný čin proti iným právam a slobodám,
 3. iný trestný čin, ako je uvedený v písmenách a) a b), spáchaný so zbraňou, násilím, hrozbou bezprostredného násilia, hrozbou inej ťažkej ujmy alebo s použitím nátlaku, alebo
 4. trestný čin podľa písmen a) až c), trestný čin proti majetku alebo hospodársky trestný čin, ak ide o kontrolóra alebo člena štatutárneho orgánu športovej organizácie.”.

Je však potrebné upozorniť, že na niektorých športových odborníkov sa vzťahuje ešte aj osobitná právna úprava bezúhonnosti podľa zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Konkrétne ide o hlavného usporiadateľa, bezpečnostného manažéra a usporiadateľa. V ich prípade je potrebné okrem odbornej spôsobilosti splniť je potrebné splniť podmienky upravené v § 13 ods. 2 a 3 zákona č. 1/2014 Z. z. takto:

“(2) Bezúhonnosť sa preukazuje písomným čestným vyhlásením. Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za

 1. obzvlášť závažný zločin,
 2. myselný trestný čin proti životu a zdraviu, úmyselný trestný čin proti slobode a ľudskej dôstojnosti, úmyselný trestný čin všeobecne nebezpečný, úmyselný trestný čin proti republike, úmyselný trestný čin proti poriadku vo verejných veciach
 3. trestný čin poškodenia a zneužitia záznamu na nosiči informácií alebo
 4. iný trestný čin, ako je uvedený v písmene a) až c), ak bol trestný čin spáchaný so zbraňou, násilím, hrozbou bezprostredného násilia, hrozbou inej ťažkej ujmy, s použitím nátlaku alebo v súvislosti s účasťou na verejnom podujatí.

(3) Na právoplatné odsúdenie sa prihliada, aj keď bolo zahladené alebo ak sa na osobu hľadí, ako keby nebola za trestný čin uvedený v odseku 2 odsúdená; to neplatí ak ide o odsúdenie za trestný čin spáchaný mladistvým, alebo ak ide o splnenie podmienky bezúhonnosti usporiadateľa.”.

Okrem toho sa na výkon činnosti usporiadateľskej služby vyžaduje aj zdravotná spôsobilosť, a to lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti (§ 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

V súvislosti s poslednou novelou ZoŠ č. 6/2020 Z.z. bol s účinnosťou od 1.2.2020 novelizovaný aj ŽZ. V § 66b ŽZ sa doplnila nová kompetencia okresného úradu (jednotného kontaktného miesta) vydávať oprávnenie na podnikanie pre športových odborníkov a primerane aj pre športovcov. Do odseku 3 sa doplnilo písmeno e), ktoré znie: „e) oprávnenie na podnikanie podľa osobitného zákona.39b)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 39b znie:

„39b) § 6 ods. 5 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

     

kto sme

Občianske združenie Učená právnická spoločnosť, o. z. (ďalej len „združenie“).

Sme nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie odborníkov, ktoré rozvíja činnosť na území Slovenskej republiky s možnosťou spolupráce so zahraničnými subjektmi.

Kde nás nájdete

Trnavská cesta 100
821 01 Bratislava

+421 905 242 400