Podnikanie fyzickej osoby prostredníctvom právnickej osoby a jej postavenie v nej

Všeobecná charakteristika obchodných spoločností

Okrem možností podnikania fyzickej osoby uvedených v predchádzajúcej kapitole má fyzická osoba, či to je športový odborník, športovec alebo aj len obyčajná fyzická osoba možnosť podnikať aj prostredníctvom ďalšej právnej formy, a to právnickej osoby v podobe obchodnej spoločnosti.

Takýmto spôsobom sa realizuje podnikateľský zámer jednotlivca vykonávať podnikateľskú činnosť v inej právnej forme - právnickej osoby.

Právna úprava umožňuje vytvoriť takú obchodnú spoločnosť (takú právnu formu), ktorá by svojimi parametrami (výškou základného imania, vzťahmi medzi spoločníkmi, rozhodovacími právami orgánov spoločnosti a pod.), čo najlepšie zodpovedala konkrétnemu podnikateľskému zámeru.

Obchodné spoločnosti sa rozdeľujú na kapitálové a osobné.

Medzi kapitálové obchodné spoločnosti patrí:

  1. spoločnosť s ručením obmedzeným
  2. akciová spoločnosť
  3. jednoduchá spoločnosť na akcie

V kapitálových obchodných spoločnostiach spoločníci povinne vytvárajú základné imanie a rezervný fond. Spoločníci sú povinní do spoločnosti vložiť určitý vklad (peňažný alebo nepeňažný). Pri kapitálových obchodných spoločnostiach sa nepredpokladá osobná účasť spoločníkov na obchodnom vedení spoločnosti. Spoločníci vplývajú na spoločnosť prostredníctvom orgánov spoločnosti. Aké orgány musia povinne zriadiť určuje Obchodný zákonník.

Medzi osobné obchodné spoločnosti patrí:

  1. verejná obchodná spoločnosť
  2. komanditná spoločnosť.

Okrem týchto druhov spoločností existujú aj špecifické právne formy právnických osôb v podnikaní, a síce štátny podnik a družstvo.

Pre osobné obchodné spoločnosti je charakteristické, že spoločníci ručia za záväzky spoločnosti spoločne a nerozdielne, a to všetci spoločníci, ako je to v prípade verejnej obchodnej spoločnosti, alebo len niektorí spoločníci v podobe komplementárov, ako to je v prípade komanditnej spoločnosti. Ďalšou typickou charakteristickou črtou osobných obchodných spoločností je osobná účasť neobmedzene ručiacich spoločníkov na obchodnom vedení spoločnosti a to, že zánik účasti spoločníka v spoločnosti smrťou, zánikom spoločníka právnickej osoby lebo výpoveďou spôsobuje zrušenie spoločnosti zo zákona.

Znaky obchodných spoločností

Zo všeobecných ustanovení Obchodného zákonníka vyplývajú určité znaky spoločné pre všetky obchodné spoločnosti. Sú to tieto znaky:

  • Obchodná spoločnosť je združením fyzických alebo právnických osôb založeným na spoločné vykonávanie podnikateľskej činnosti pod spoločným obchodným názvom;
  • Každá obchodná spoločnosť je právnickou osobou, je teda vždy samostatný subjekt práva oddelený od spoločníkov, ktorí sa v nej združujú. Právnu subjektivitu nadobúda (vzniká) zápisom do obchodného registra;
  • Vznik spoločnosti sa v zásade rozdeľuje na dve etapy, a to uzatvorenie spoločenskej zmluvy (založenie spoločnosti) a zápis do obchodného registra (nadobudnutie právnej subjektivity);
  • Každá spoločnosť má vlastný majetok, ktorý sa tvorí vkladmi spoločníkov a vlastnou podnikateľskou činnosťou;
  • V každej spoločnosti je potrebné rozlišovať medzi riadením (vedením obchodov) podniku a konaním v mene spoločnosti navonok.

Z dostupných typov obchodných spoločností sa pre účely projektu vybral najčastejšie používaný typ obchodnej spoločnosti, a to spoločnosť s ručením obmedzeným.

     

kto sme

Občianske združenie Učená právnická spoločnosť, o. z. (ďalej len „združenie“).

Sme nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie odborníkov, ktoré rozvíja činnosť na území Slovenskej republiky s možnosťou spolupráce so zahraničnými subjektmi.

Kde nás nájdete

Trnavská cesta 100
821 01 Bratislava

+421 905 242 400