Podnikanie fyzickej osoby, športovca alebo športového odborníka na základe zákona o športe

Podnikanie fyzickej osoby, športovca alebo športového odborníka na základe zákona o športe

Z pohľadu zákona o dani z príjmov - § 6 ods. 2 písm. e)

Z pohľadu ZoDP patria príjmy športovca alebo športového odborníka dosiahnuté na základe osobitného predpisu a registrácie v informačnom systéme športu medzi príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. e). Dosiahnutie takýchto príjmov teda zakladá povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov, pokiaľ má daňovník napríklad príjmy zo zamestnania a popritom vykonáva aj podnikanie, príjmy plynúce z podnikania nie je možné zúčtovať u zamestnávateľa v rámci ročného zúčtovania dane ale uviesť ich v rámci daňového priznania spolu s ostatnými príjmami. Povinnosť podať daňové priznanie má daňovník, ktorého zdaniteľné príjmy sú podľa § 32 ods. 1, ZoDP vyššie ako 1 nezdaniteľnej časti základu dane a nie je v strate.

Z príjmov podľa § 6 ods. 2 písm. e) ZoDP sa platí daň z príjmov vo výške 19%, zo základu dane prevyšujúceho 176,8 násobok platného životného minima vo výške 25%. Od 1.1.2020 v prípade, že sa jedná o daňovníka s príjmami do 100 tisíc eur/rok, sadzba dane z príjmov je vo výške 15%.

Tieto príjmy patria medzi tzv. aktívne príjmy, čo znamená že v rámci daňového priznania je možné k nim uplatniť nezdaniteľné časti základu dane, alebo hovorovo odpočítateľné položky a rovnako sa počítajú do príjmov pri posudzovaní nároku na daňový bonus na dieťa/deti.

Z pohľadu odvodového zaťaženia

Sociálna poisťovňa

Z pohľadu odvodov do SP je daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 2 písm. e) považovaný za SZČO. Takto dosiahnuté príjmy sa stávajú predmetom vymeriavacieho základu pre odvody, čo v praxi znamená, že sa z nich odvody do SP platia, ale až v prípade, ak daňovník prekročí výšku príjmov stanovenú zákonom o sociálnom poistení, § 21 ods. 1.Hranica príjmov, po prekročení ktorej sa daňovník stáva povinne nemocensky poistenou osobou a je teda povinný platiť odvody do SP je 6-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok. Posledná známa výška priemernej mzdy je za rok 2018 vo výške 1013 eur, čo znamená, že jej 6-násobok je 6078 eur. Ak teda podnikajúca fyzická osoba prekročí za rok 2019 aktívne príjmy z podnikania vo výške 6078 eur od 1.7.nasledujúceho roka sa stáva povinne nemocensky poistenou a bude platiť odvody do SP.

Príklad: Fyzická osoba začala podnikať ako športový odborník 20.9.2019 a dosiahla príjmy vo výške 1985 eur. Keďže nepožiada o odklad termínu na podanie daňového priznania k dani z príjmov, tak k 31.3.2020 podá daňové priznanie. SP po podaní priznania dostane údaje o príjmoch od daňového úradu a zistí, že nebola prekročená hranica príjmov pre platenie odvodov a preto dotyčný športový odborník nie je povinný od 1.7.2020 platiť odvody do SP a táto povinnosť sa bude u neho znovu posudzovať po podaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020.

Príklad: Fyzická osoba začala podnikať ako športový odborník 16.5.2019 a dosiahla príjmy vo výške 6985 eur. Keďže nepožiada o odklad termínu na podanie daňového priznania k dani z príjmov, tak k 31.3.2020 podá daňové priznanie. SP po podaní priznania dostane údaje o príjmoch od daňového úradu a zistí, že bola prekročená hranica príjmov pre platenie odvodov a preto dotyčný športový odborník je povinný od 1.7.2020 platiť odvody do SP. SP mu tento fakt oznámi spolu s výškou odvodov, ktoré je povinný mesačne odvádzať najneskôr do 21.7.2020.

Zdravotná poisťovňa

Z pohľadu odvodov do ZP tieto aktívne príjmy zakladajú vznik povinnosti platiť odvody na verejné zdravotné poistenie. Povinne zdravotne poistenou osobou, a teda platiteľom odvodov na zdravotné poistenie sa športovec alebo športový odborník stáva dňom registrácie v informačnom systéme športu a získaním povolenia na výkon svojej činnosti. Podľa § 6 ods. 1 ZoZP je poistenec povinný podať prihlášku na verejné zdravotné poistenie do ôsmich dní odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik zdravotného poistenia. Prvý rok je športovec povinný platiť odvody z minimálneho vymeriavacieho základu, po jeho ukončení a podaní daňového priznania k dani z príjmov mu ZP automaticky vykoná ročné zúčtovanie zdravotných odvodov, vyčísli nedoplatok/preplatok a určí výšku preddavku na verejné zdravotné poistenie pre ďalší rok.

Poznámka: Jediná výnimka, kedy nemusí podnikajúca osoba, športovec alebo športový odborník platiť preddavky na verejné zdravotné poistenie je v prípade, ak mu zdravotné poistenie vyplýva z iného zdroja ako napríklad zo zamestnania alebo je v postavení poistenca štátu, znamená to, že má tzv. súbeh. Vtedy môže tento fakt oznámiť svojej ZP, s tým že si určí prvý rok nulové preddavky na verejné zdravotné poistenie z podnikania, ale po ukončení roka a vykonaní ročného zúčtovania zdravotného poistenia musí počítať s nedoplatkom na zdravotnom poistení, rovnako ako s vyčíslením výšky preddavku na verejné zdravotné poistenie z podnikania pre nasledujúci rok. Táto je však spravidla nižšia ako minimálny odvod podnikajúcej fyzickej osoby, práve kvôli súbehu viacerých zdravotných poistení.

Aké daňové výdavky je možné si uplatniť príjmoch podľa § 6 ods. 2 písm. e)?

Fyzická osoba, ktorá má príjmy ako športovec alebo športový odborník sa môže rozhodnúť pre jeden z troch spôsobov uplatňovania výdavkov. Môže si uplatniť pri výpočte základu dane výdavky, ktoré slúžia na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie jeho zdaniteľných príjmov a vybrať si jeden z troch spôsobov podľa toho, ktorý je pre fyzickú osobu najviac výhodný. Fyzická osoba si môže vybrať z nasledovných spôsobov uplatňovania výdavkov:

  • tzv. paušálne výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, podľa § 6 ods. 10 ZoDP, 
  • skutočne preukázateľné, reálne výdavky na základe vedenia daňovej evidencie podľa § 6 ods. 11 ZoDP, 
  • skutočne preukázateľné, reálne výdavky na základe vedenia jednoduchého alebo podvojného účtovníctva.

To, či sa športovec rozhodne uplatniť reálne výdavky, alebo uplatní paušálne výdavky nikde vopred nenahlasuje, túto skutočnosť vyznačí priamo v tlačive daňového priznania k dani z príjmov typ B a v prípade, že to zákon vyžaduje doloží aj potrebnými výkazmi účtovnej závierky.

Pri rozhodovaní, ktorý spôsob uplatňovania si športovec vyberie možno použiť nasledujúce faktory:

  • povaha vykonávanej činnosti (pri činnostiach duševného charakteru ku ktorým nevznikajú reálne výdavky je výhodnejšie uplatniť paušálne výdavky), 
  • výška príjmu (pri abstrahovaní od iných príjmov sa uplatnenie paušálnych výdavkov oplatí do výšky príjmu cca 20 000 eur, pri vyšších príjmov stojí za úvahu porovnať paušálne a reálne výdavky spojené s podnikaním),
  • paušálne výdavky si nemôže uplatniť platiteľ DPH, pokiaľ by bol živnostník platiteľom DPH len časť roka, paušálne výdavky si uplatniť môže. 

Paušálne výdavky si môže športovec alebo športový odborník uplatniť do výšky 60% príjmov, najviac 20 000 eur/rok a okrem nich si môže uplatniť všetky uhradené odvody do ZP a SP. Túto sumu je možné uplatniť bez ohľadu na počet mesiacov podnikania v roku.

Pri uplatnení paušálnych výdavkov táto osoba nedokladá k daňovému priznaniu k dani z príjmov žiadne iné účtovné výkazy. Je potrebné, aby viedol evidenciu o príjmoch v časovom slede, zásobách a pohľadávkach.

Zákon neustanovuje, ako má evidencia pri uplatnení paušálnych výdavkov vyzerať, rovnako ako to, či je potrebné ju viesť v digitálnej podobe.

     

kto sme

Občianske združenie Učená právnická spoločnosť, o. z. (ďalej len „združenie“).

Sme nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie odborníkov, ktoré rozvíja činnosť na území Slovenskej republiky s možnosťou spolupráce so zahraničnými subjektmi.

Kde nás nájdete

Trnavská cesta 100
821 01 Bratislava

+421 905 242 400