Právne formy podnikania

Právna forma podnikania je spôsob, ktorým legislatíva upravuje formálne postavenie podnikateľa. Právne formy podnikania možno rozdeliť na dve skupiny.

Podnikateľ môže pôsobiť ako fyzická alebo právnická osoba. Toto je rozhodujúce kritérium pre výber právnej formy. Právna forma môže mať podobu podniku jednotlivca - fyzickej osoby alebo obchodnej spoločnosti. Okrem týchto druhov existujú aj špecifické právne formy akými je družstvo.

Najčastejšou formou podnikania prostredníctvom fyzickej osoby je živnosť, resp. samostatne zárobkové činnosti a prostredníctvom právnickej osoby spoločnosť s ručením obmedzeným. Práve na týchto dvoch formách si skúsime vysvetliť základné charakteristiky a rozdiely týchto formiem podnikania.

Všetky typy obchodných spoločností sú upravené v ObZ a existujú medzi nimi z hľadiska ich fungovania isté rozdiely.

Obchodná spoločnosť je právnická osoba založená za účelom podnikania. Obchodné spoločnosti sa rozdeľujú na osobné a kapitálové.

Kapitálovými obchodnými spoločnosťami sú spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť a jednoduchá spoločnosť na akcie. Je pre nich špecifické, že povinne tvoria základné imanie a rezervný fond (spoločníci, akcionári vkladajú do spoločnosti určitý vklad - kapitál) a nie je povinná osobná účasť spoločníkov, akcionárov na obchodnom vedení spoločnosti, spoločníci, akcionári uplatňujú svoj vplyv prostredníctvom orgánov spoločnosti, pričom ObZ stanovuje, ktoré orgány musia povinne tieto spoločnosti zriadiť, počas trvania spoločnosti spoločníci neručia za záväzky spoločnosti buď vôbec v prípade akcionárov alebo obmedzene a určitú dobu spoločníci v spoločnosti ručením obmedzeným. Tieto spoločnosti môžu byť založené aj na iný účel ako je podnikanie.

Osobnými obchodnými spoločnosťami sú verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť. Pre nich je špecifické spoločné a nerozdielne ručenie buď všetkých spoločníkov v prípade verejnej obchodnej spoločnosti alebo niektorých spoločníkov v prípade komanditnej spoločnosti a je pre nich typická osobná účasť neobmedzene ručiacich spoločníkov na obchodnom vedení spoločnosti.

     

kto sme

Občianske združenie Učená právnická spoločnosť, o. z. (ďalej len „združenie“).

Sme nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie odborníkov, ktoré rozvíja činnosť na území Slovenskej republiky s možnosťou spolupráce so zahraničnými subjektmi.

Kde nás nájdete

Trnavská cesta 100
821 01 Bratislava

+421 905 242 400