Skupina športovcov a športových odborníkov

Ako už bolo uvedené vyššie, ak chcú športovci a športoví odborníci podnikať v športe, táto ich činnosť nie je živnosťou, ale inou samostatnou zárobkovou činnosťou. Podrobnosti uvádzame v tabuľke 2.

Ich definícia je upravená v § 4 ods. 3 písm. c) ods. 4 písm. a), b) a d) a § 6 ods. 1 písm. a) až d) ZoŠ.

ZoŠ v znení do 31.12.2019 v relevantných ustanoveniach znie:

§ 4 ods. 3 Profesionálny športovec vykonáva šport

 1. na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, ak výkon jeho činnosti spĺňa znaky závislej práce,3)
 2. na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu podľa osobitného predpisu4) v rezortnom športovom stredisku alebo
 3. ako samostatne zárobkovo činná osoba.”.

§ 4 ods. 4 “Amatérsky športovec vykonáva šport

 1. na základe zmluvy o amatérskom vykonávaní športu, ak
 1. rozsah vykonávania športu, aj ak spĺňa znaky závislej práce, počas jedného kalendárneho roka nepresahuje osem hodín v týždni, päť dní v mesiaci alebo 30 dní v kalendárnom roku,
 2. zmluva športovca nezaväzuje k účasti na príprave na súťaž alebo
 3. vykonáva šport v rámci jednej súťaže alebo viacerých navzájom súvisiacich súťaží v krátkom časovom období,

b) na základe zmluvy o príprave talentovaného športovca,

d) bez zmluvy.”.

§ 6

“(1) Športovým odborníkom je

 1. tréner a inštruktor športu,
 2. fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti získanej podľa osobitného predpisu,6)
 3. fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti určenej predpismi športového zväzu,
 4. fyzická osoba vykonávajúca činnosť v športe, na ktorú sa v súlade s pravidlami súťaže a predpismi športového zväzu nevyžaduje odborná spôsobilosť,
 5. kontrolór športovej organizácie (ďalej len „kontrolór“),
 6. funkcionár športovej organizácie,
 7. dopingový komisár.

(2) Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka podľa odseku 1 písm. a) až e) vzniká dňom zápisu športového odborníka do registra fyzických osôb v športe.

(3) Športový odborník podľa odseku 1 písm. a) až d) vykonáva činnosť športového odborníka

 1. ako podnikanie,”.

Pokiaľ ide o oprávnenie na podnikanie v športe, je potrebné rozlišovať prípad športovca a prípad športového odborníka.

     

kto sme

Občianske združenie Učená právnická spoločnosť, o. z. (ďalej len „združenie“).

Sme nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie odborníkov, ktoré rozvíja činnosť na území Slovenskej republiky s možnosťou spolupráce so zahraničnými subjektmi.

Kde nás nájdete

Trnavská cesta 100
821 01 Bratislava

+421 905 242 400