Skupina živnostníkov

§ 6 ods.1 ŽZ uvádza, že všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti fyzickými osobami sú: dosiahnutie veku 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť, ak ŽZ neustanovuje inak. § 6 ods.2 ŽZ: “(2) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania, ak sa naňho nehľadí, akoby nebol odsúdený.24e) Za bezúhonného sa nepovažuje osoba, ktorá vo vzťahu k predmetu podnikania nespĺňa ani podmienky bezúhonnosti podľa osobitného predpisu.24f)”.

Ak nie je ako podmienka prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť ustanovená, ide o voľné živnosti (§19 písm. c), § 25 ods. 2 ŽZ).

Tu dávame do pozornosti, že v zmysle prílohy č. 2  ŽZ  pri činnosti

  • Horská vodcovská činnosť vrátane vedenia a sprevádzania osôb po turistických chodníkoch a trasách ide o Ostatné viazané živnosti, pre ktoré sa vyžaduje osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti vydané Národnou asociáciou horských vodcov Slovenskej republiky § 2d ods. 2 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov
  • Horská sprievodcovská činnosť ide o Ostatné viazané živnosti, pre ktoré sa vyžaduje osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon horskej sprievodcovskej činnosti vydané Slovenskou asociáciou horských sprievodcov § 2g ods. 2 zákona č. 544/2002 Z. z. v znení zákona č. 274/2015 Z. z.

Hoci podľa sk nace 93.19 činnosti horských vodcov sú zaradené medzi Ostatné športové činnosti, čo by mohlo zvádzať k ich zaradeniu medzi voľné živnosti.

V zákone č. 455/1991 Zb. živnostenský zákon MV SR zverejňuje v zmysle § 25 ods. 3 ŽZ na svojej internetovej stránke zoznam odporúčaných označení najčastejšie používaných voľných živností a ich obsahové vymedzenie. Ohlasovateľ živnosti si môže zvoliť aj inú živnosť, ktorá nie je uvedená v zozname.

V tabuľke 1 uvádzame odporúčané označenia najčastejšie používaných voľných živností a ich obsahové vymedzenie, uvedené v tabuľke MV SR, ktoré podľa nášho posúdenia súvisia so športom.

     

kto sme

Občianske združenie Učená právnická spoločnosť, o. z. (ďalej len „združenie“).

Sme nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie odborníkov, ktoré rozvíja činnosť na území Slovenskej republiky s možnosťou spolupráce so zahraničnými subjektmi.

Kde nás nájdete

Trnavská cesta 100
821 01 Bratislava

+421 905 242 400